اشتراک دانلود انگلیس

اشتراک یکماهه

نام کاربری، رمز عبور، آدرس سرور و راهنما ارسال میشود.
قابل استفاده در گوشی و کامپیوتر = بله
امکان تمدید اشتراک = بله
آی پی ثابت = بله
محدودیت حجمی = ندارد

اشتراک سه ماهه

نام کاربری، رمز عبور، آدرس سرور و راهنما ارسال میشود.
قابل استفاده در گوشی و کامپیوتر = بله
امکان تمدید اشتراک = بله
آی پی ثابت = بله
محدودیت حجمی = ندارد

اشتراک شش ماهه

نام کاربری، رمز عبور، آدرس سرور و راهنما ارسال میشود.
قابل استفاده در گوشی و کامپیوتر = بله
امکان تمدید اشتراک = بله
آی پی ثابت = بله
محدودیت حجمی = ندارد

اشتراک یکساله

نام کاربری، رمز عبور، آدرس سرور و راهنما ارسال میشود.
قابل استفاده در گوشی و کامپیوتر = بله
امکان تمدید اشتراک = بله
آی پی ثابت = بله
محدودیت حجمی = ندارد